องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คำแถลงนายก อบต.ริมโขง
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่นๆ
แผนที่
ที่ตั้ง อบต.ริมโขง ตาม google map
ช่องทางการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
การรับฟังความเห็นประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
  การเงิน-การคลัง
 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565)
 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565)
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน -มิถุนายน 2565)
 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565)
 ประกาศ รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
  งานจัดเก็บรายได้
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2562
 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่
 ประกาศขยายาเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 บทกำหนดโทษผู้ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5
 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ+พ.ศ.2562
 แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.ริมโขง
 
  แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
 ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีวงเงินเกิน 500,000บาท)
 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 รายงานการประเมินผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ปี2564)
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากหน่วยงานอื่น
 รายงานการใช้บริการของประชาชน
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ประกาศการแสงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 2 (ก.ย.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.64)
 ประกาศ อบต.ริมโขง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 )
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565)
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 
  Knowledge
 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564
 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 หลักการของการบริหารจัดการความรู้
 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
 ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปี 2564"
 รายงานสรุปผลการดำเนินการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564"
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 ประกาศ นโยบาย มาตรการ การควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบ
 กิจกรรม ศูน์พัฒนาเด็กเล็กปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนบุคคลส่วนท้องฃถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
 พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมฯ
 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอเพิ่มข้อมูล
 
  รายงานผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2
 
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ประกาศอบต.ริมโขง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การรับชำระภาษีป้าย
 
  คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องเรียนทุจริต
 รายงานผลการดำเนินงานทางวินัยและรักษาวินัย และประพฤติมิชอบ
 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ6เดือน)
 
  งานการเจ้าหน้าที่
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ริมโขง รอบปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.ริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ริมโขง รอบปีงบประมาณ 2564-2566
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผอ.คลัง
 การมอบหมายหน้าที่ตำแหน่งปลัด
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผอ.กองช่าง
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหน.สป
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งปลัด
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผอ.กองการศึกษา
 มอบหมายหน้าที่รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานส่วนตำบล)
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา)
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานจ้าง)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
  ITA
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0ud9zf
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 ประกาศ ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู็(IIT,EIT)
 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านดอนที่
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสองพี่น้องหมู่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างซุ้มประตู จำนวน 1 งาน
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด - ปิด ก่อสร้างป้าย ก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปูบล็อคตัวหนอนลานจอดร
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 - บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วดอยหลวง หมู่ที่ 10
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุมาตรฐานเกษตรปลอดภัย บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศแผนการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ริมโขงใสสะอาด 2565"
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) และพนักงานส่วนตำบลฯรับทราบนโยบาย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโป่ร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไตรมาส1(ต.ค.64 - ธ.ค.64)
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไตรมาส2(ม.ค.65 - มี.ค.65)
 
  แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)
 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วกาญจน์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วกาญจน์ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
  มาตรการลดการใช้พลังงาน
 มาตรการการปฏิบัติการลดใช้ไฟฟ้า และการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ผลการดำเนินงานตามมาตรการการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 แผ่นพับมาตรการการใช้พลังงาน เพื่อเป็นความรู้แก่พนักงานอบต.ริมโขงและประชาชนทั่วไป
 มาตรการการปฏิบัติการลดใช้ไฟฟ้า และการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิิ่น
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และหวาย ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 7
 
  ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลริมโขง
 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลริมโขง
 
  เอกสารดาวน์โหลด
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
 
ผู้เช้าชมเว็บ 193389 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 3 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นพับมาตรการการใช้พลังงาน เพื่อเป็นความรู้แก่พนักงานอบต.ริมโขงแ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 20/06/2022 เวลา 09:19:10 น.
   
รายชื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 18/06/2022 เวลา 15:44:58 น.
   
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 15/06/2022 เวลา 10:49:48 น.
   
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 15/06/2022 เวลา 10:49:28 น.
   
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 15/06/2022 เวลา 10:49:09 น.
   
 
 
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
  ประกาศเมื่อ 05/05/2022 เวลา 12:00:09 น.
   
หนังสือเชิญชวนผู้สนใจเสนอราคา โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ...
  ประกาศเมื่อ 10/03/2022 เวลา 13:28:14 น.
   
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:30:15 น.
   
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกิ่วดอยหลวง ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:27:47 น.
   
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง (ห้วยสา) ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:26:24 น.
   
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:25:35 น.
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:24:17 น.
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 15:23:11 น.
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุมาตรฐานเกษตรปลอดภัย บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 14:53:30 น.
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีเสริมเหล็ก โดยปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 14:47:51 น.
   
 
 

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
นายเกษม ปันทะยม 0931329164
-ว่าง-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

               
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 053-160664 แฟ็กซ์ 053-160665
Copyright © 2016 www.rimkhong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น