องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่นๆ
แผนที่
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
  โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
กองช่าง
 
  การเงิน-การคลัง
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2558
 ประกาศ ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
  งานจัดเก็บรายได้
 แจ้งชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
  แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาบุคคลากร
 
  งบประมาณรายจ่าย
รอเพิ่มข้อมูล
 
  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  แผนการดำเนินงาน
รอเพิ่มข้อมูล
 
  แผนการจัดซื้อพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
 
  รายงานการประชุมสภาฯ
รอเพิ่มข้อมูล
 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รอเพิ่มข้อมูล
 
  Knowledge
 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
  เอกสารดาวน์โหลด
 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ทอผ้า หมู่ 8 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการติดตั้งเหล็กดัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ 7 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหอแหย่ หมู่ 5 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ 1 ประจำปี 2559
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
 
ผู้เช้าชมเว็บ 25986 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ผลการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 05/10/2018 เวลา 09:47:59 น.
   
รายงาน งบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ 2560 ...
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ...
  ประกาศเมื่อ 02/10/2017 เวลา 11:10:13 น.
   
ประกาศผลตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ป ...
  ประกาศผลตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 12/09/2017 เวลา 09:35:23 น.
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ ...
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จั ...
  ประกาศเมื่อ 11/09/2017 เวลา 16:18:07 น.
   
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งท ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เริ่มเวลา 09.00 ...
  ประกาศเมื่อ 22/08/2017 เวลา 14:07:11 น.
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่องการ การแสดงเจตจำนงสุจริต ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 15/08/2017 เวลา 10:44:38 น.
   
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ...
  แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ...
  ประกาศเมื่อ 04/08/2017 เวลา 10:47:33 น.
   
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ...
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจ ...
  ประกาศเมื่อ 21/12/2016 เวลา 10:21:44 น.
   
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 16/12/2015 เวลา 14:20:38 น.
   
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 16/12/2015 เวลา 14:19:11 น.
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 053-160664 แฟ็กซ์ 053-160665
Copyright © 2016 www.rimkhong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft