องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่นๆ
แผนที่
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
  โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
กองช่าง
 
  การเงิน-การคลัง
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2558
 ประกาศ ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
  งานจัดเก็บรายได้
 แจ้งชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
  แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาบุคคลากร
 
  งบประมาณรายจ่าย
รอเพิ่มข้อมูล
 
  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  แผนการดำเนินงาน
รอเพิ่มข้อมูล
 
  แผนการจัดซื้อพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
รอเพิ่มข้อมูล
 
  รายงานการประชุมสภาฯ
รอเพิ่มข้อมูล
 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รอเพิ่มข้อมูล
 
  Knowledge
 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
  เอกสารดาวน์โหลด
 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ทอผ้า หมู่ 8 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการติดตั้งเหล็กดัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ 7 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหอแหย่ หมู่ 5 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ 1 ประจำปี 2559
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
 
ผู้เช้าชมเว็บ 25978 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 4 คน
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง


ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ หมู่ที่ 2  บ้านเมืองกาญจน์  ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยมีถนนทางหลวงหมายเลข  1129  (เชียงแสน-เชียงของ)  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของ  16  กม. ห่างจากจังหวัดเชียงราย  137   กม.  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับแม่น้ำโขง  ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลเวียง  อ.เชียงของ 
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ำโขง  ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลแม่เงิน  อ.เชียงแสน


เนื้อที่
    

          ตำบลริมโขงมีพื้นที่ทั้งหมด  ประมาณ  86  ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ

          ตำบลริมโขง  เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา  มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรหมแดน ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สภาพป่าบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  


จำนวนหมู่บ้าน   

          จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มีจำนวน  9  หมู่บ้าน  มีจำนวนหลังคาครัวเรือนทั้งหมด  2,235  หลัง 1.5  ประชากร

          ประชากรทั้งสิ้น   6,380  คน  แยกเป็นชาย   3,210  คน   หญิง    3,170   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   74.18   คน  :  ตารางกิโลเมตร


 
« หน้าก่อนหน้า    หน้าถัดไป »
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 053-160664 แฟ็กซ์ 053-160665
Copyright © 2016 www.rimkhong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft