องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คำแถลงนายก อบต.ริมโขง
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่นๆ
แผนที่
ที่ตั้ง อบต.ริมโขง ตาม google map
ช่องทางการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
การรับฟังความเห็นประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
  การเงิน-การคลัง
 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565)
 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศ รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565)
 
  งานจัดเก็บรายได้
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2562
 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่
 ประกาศขยายาเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 บทกำหนดโทษผู้ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5
 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ+พ.ศ.2562
 
  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.ริมโขง
 
  แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
 ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีวงเงินเกิน 500,000บาท)
 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ปี2564)
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากหน่วยงานอื่น
 รายงานการใช้บริการของประชาชน
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ประกาศการแสงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 2 (ก.ย.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.64)
 ประกาศ อบต.ริมโขง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 )
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
 
  Knowledge
 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564
 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 หลักการของการบริหารจัดการความรู้
 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
 ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนบุคคลส่วนท้องฃถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
 พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมฯ
 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอเพิ่มข้อมูล
 
  รายงานผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2
 
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ประกาศอบต.ริมโขง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การรับชำระภาษีป้าย
 
  คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องเรียนทุจริต
 รายงานผลการดำเนินงานทางวินัยและรักษาวินัย และประพฤติมิชอบ
 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ6เดือน)
 
  งานการเจ้าหน้าที่
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ริมโขง รอบปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.ริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ริมโขง รอบปีงบประมาณ 2564-2566
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานส่วนตำบล)
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา)
 ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร ปี 2564 (พนักงานจ้าง)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
  ITA
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0ud9zf
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 ประกาศ ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู็(IIT,EIT)
 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านดอนที่
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสองพี่น้องหมู่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างซุ้มประตู จำนวน 1 งาน
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด - ปิด ก่อสร้างป้าย ก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปูบล็อคตัวหนอนลานจอดร
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 - บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วดอยหลวง หมู่ที่ 10
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2
 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุมาตรฐานเกษตรปลอดภัย บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศแผนการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ริมโขงใสสะอาด 2565"
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) และพนักงานส่วนตำบลฯรับทราบนโยบาย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโป่ร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐฯ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไตรมาส1(ต.ค.64 - ธ.ค.64)
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไตรมาส2(ม.ค.65 - มี.ค.65)
 
  แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)
 
  เอกสารดาวน์โหลด
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
 
ผู้เช้าชมเว็บ 161652 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 3 คน
 
 
 
 
 
 
 
 

คำแถลงนายก อบต.ริมโขง

             คำแถลงนโยบายของนายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 11 มกราคม เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
***************
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 
            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายเกษม ปันทะยม ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”
 
           กระผม นายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง จึงได้กำหนดนโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
7. นโยบายด้านการเมืองและการบริการ
 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
    เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การรับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ กลายพันธุ์ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนสูง โดยต้อง
๑. สร้างความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพทั้งด้านการป้องกันยับยั้ง การสร้างการรับรู้ข่าวสารข้อมูล การบำบัดรักษา และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยประสานบูรณาการความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
๒. เสริมสร้างรายได้ครอบครัวและอาชีพทางเลือกให้แก่ประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
นโยบายที่เน้นเป็นพิเศษ
๑. โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพ
นิมิตสุดเขตสยาม ยังคงให้ความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนตามที่จังหวัดเชียงรายมอบหมาย และ สานต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการทั้งปวงที่ขยายผลในพื้นที่ตำบลริมโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภคอุปโภคและการเกษตรให้ทั่วถึงเพียงพอ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือและการใช้ทรัพยากรขององค์กรในขีดความสามารถร่วมกับทุกภาคส่วน
๒. แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ฟื้นฟูและที่ริเริ่มทำขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อสังคมชุมชนส่วนรวมในห้วงการบริหารที่ผ่านมา ยังคงสานต่อขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พุทธเมตตาบริบาล การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การกีฬา
๓. องค์กรสภาเด็กและเยาวชนตำบลริมโขง ต้องได้รับการผลักดันจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม และต้องประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ขับเคลื่อนทำประโยชน์เชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลอื่นๆ
๔. ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ ชุมชน ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๕. บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ และ ระบบการบริหารองค์กร ต้องได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพให้เท่าทันหรือเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยประสานความช่วยเหลือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
๖. การบริหารงาน ยึดหลักการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และ หลัก“บวร
  
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
    2.2 จัดให้มีการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนโดยการออกหน่วยบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
    2.3 เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาต้านยาเสพติด
    2.5 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
    2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและอื่น ๆ
    2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการ
รักษาพยาบาล
    2.8 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    3.1 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
    3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ
    3.4 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
 
4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
    4.1 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น และการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
    4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
    4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น
  
5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    5.1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
    5.2 ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคไม่พอใช้ในฤดูแล้ง
    5.4 ดำเนินการส่งเสริมด้านการจาจร เครื่องหมายจราจรบอกเส้นทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
 
6. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    6.1 ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
    6.2 ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลริมโขง สู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลน่าอยู่
    6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    6.4 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกษตรนวัตกรรมใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    7.1 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
    7.2 การพัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
    7.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน
    7.4 ส่งเสริมการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    7.5 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุก ๆ ด้าน
ข้าพเจ้านายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลริมโขง ทุกชาติพันธุ์
----------------
 
« หน้าก่อนหน้า    
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 053-160664 แฟ็กซ์ 053-160665
Copyright © 2016 www.rimkhong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft